Najrýchlejšia cesta
k energetickému certifikátu.

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát budovy je súbor základných údajov, ktoré kategorizujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Energetickým certifikátom sa budova zatriedi do energetickej triedy v rozmedzí A až G. Budovy s najmenšou spotrebou energie majú certifikáty s triedou B - nízkoenergetické domy, prípadne A - pasívne domy.

K stavebnému povoleniu je potrebný Energetický posudok.

Energetický certifikát je povinný pri kolaudácii novopostavenej alebo významne obnovenej budovy.

Od 1.1.2013 je v platnosti zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 311/2009 Z.z., na základe ktorej sa zákon č. 555/2005 Z.z. vykonáva, uvádza, že energetické certifikáty sa povinne vyžadujú v prípade:

  • predaja alebo prenájmu budovy
  • verejnej budovy, ktorá je používaná orgánom verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje a jej celková úžitková plocha je viac ako 500 m² a po 9. júli 2015 aj verejné budovy s úžitkovou plochou viac ako 250 m² - zákon č. 555/2005 § 5/2b
  • dokončenia novej budovy alebo dokončenia významnej obnovy zákon č. 555/2005 § 5/2c

Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov z dôvodu zmeny vlastností materiálov.

projektant-projekt-budova Z energetického certifikátu budovy je možné vyčítať:

  • zaradenie do energetickej triedy
  • vyčíslenie ročnej spotreby energie potrebnej na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, prípravu teplej vody, elektroinštaláciu, osvetlenie v kWh na m² celej budovy
  • popis úprav navrhnutých na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, ak je to potrebné